یافتن کالاها و سرویسها

4 گیگابایت فضای ذخیره سازی
پلن 1
فضای مجازی: 4 گیگابایت

250,000 ریال سه ماهه
8 گیگابایت فضای ذخیره سازی
پلن 2
فضای مجازی: 8 گیگابایت

350,000 ریال سه ماهه
16 گیگابایت فضای ذخیره سازی
پلن 3
فضای مجازی: 16 گیگابایت

450,000 ریال سه ماهه
32 گیگابایت فضای ذخیره سازی
پلن 5
فضای مجازی: 32 گیگابایت

550,000 ریال سه ماهه
64 گیگابایت فضای ذخیره سازی
پلن 6
فضای مجازی: 64 گیگابایت

750,000 ریال سه ماهه
128 گیگابایت فضای ذخیره سازی
پلن 6
فضای مجازی: 128 گیگابایت

1,000,000 ریال سه ماهه