یافتن کالاها و سرویسها

پلن 1
فضا: 1 گیگابایت
تعداد اکانت: 20 عدد
ترافیک تبادلی: نامحدود!
ایمیل ارسالی: 50 عدد در روز
ایمیل دریافتی: نامحدود!
بکاپ گیری: روزانه/هفتگی/ماهانه

* نصب رایگان سرویس
120,000 ریال ماهانه
350,000 ریال سه ماهه
680,000 ریال شش ماهه
1,350,000 ریال سالانه
پلن 2
فضا: 1 گیگابایت
تعداد اکانت: 30 عدد
ترافیک تبادلی: نامحدود!
ایمیل ارسالی: 70 عدد در روز
ایمیل دریافتی: نامحدود!
بکاپ گیری: روزانه/هفتگی/ماهانه

* نصب رایگان سرویس
160,000 ریال ماهانه
460,000 ریال سه ماهه
920,000 ریال شش ماهه
1,750,000 ریال سالانه
پلن 3
فضا: 1 گیگابایت
تعداد اکانت: 40 عدد
ترافیک تبادلی: نامحدود!
ایمیل ارسالی: 90 عدد در روز
ایمیل دریافتی: نامحدود!
بکاپ گیری: روزانه/هفتگی/ماهانه

* نصب رایگان سرویس
200,000 ریال ماهانه
580,000 ریال سه ماهه
1,150,000 ریال شش ماهه
2,000,000 ریال سالانه
پلن 4
فضا: 1 گیگابایت
تعداد اکانت: 50 عدد
ترافیک تبادلی: نامحدود!
ایمیل ارسالی: 110 عدد در روز
ایمیل دریافتی: نامحدود!
بکاپ گیری: روزانه/هفتگی/ماهانه

* نصب رایگان سرویس
240,000 ریال ماهانه
700,000 ریال سه ماهه
1,380,000 ریال شش ماهه
2,490,000 ریال سالانه
پلن 5
فضا: 1 گیگابایت
تعداد اکانت: 60 عدد
ترافیک تبادلی: نامحدود!
ایمیل ارسالی: 130 عدد در روز
ایمیل دریافتی: نامحدود!
بکاپ گیری: روزانه/هفتگی/ماهانه

* نصب رایگان سرویس
280,000 ریال ماهانه
820,000 ریال سه ماهه
1,650,000 ریال شش ماهه
3,190,000 ریال سالانه
پلن 6
فضا: 1 گیگابایت
تعداد اکانت: 70 عدد
ترافیک تبادلی: نامحدود!
ایمیل ارسالی: 150 عدد در روز
ایمیل دریافتی: نامحدود!
بکاپ گیری: روزانه/هفتگی/ماهانه

* نصب رایگان سرویس
320,000 ریال ماهانه
940,000 ریال سه ماهه
1,870,000 ریال شش ماهه
3,690,000 ریال سالانه
پلن 7
فضا: 1 گیگابایت
تعداد اکانت: 80 عدد
ترافیک تبادلی: نامحدود!
ایمیل ارسالی: 170 عدد در روز
ایمیل دریافتی: نامحدود!
بکاپ گیری: روزانه/هفتگی/ماهانه

* نصب رایگان سرویس
360,000 ریال ماهانه
1,050,000 ریال سه ماهه
2,120,000 ریال شش ماهه
4,190,000 ریال سالانه
پلن 8
فضا: 1 گیگابایت
تعداد اکانت: 120 عدد
ترافیک تبادلی: نامحدود!
ایمیل ارسالی: 250 عدد در روز
ایمیل دریافتی: نامحدود!
بکاپ گیری: روزانه/هفتگی/ماهانه

* نصب رایگان سرویس
450,000 ریال ماهانه
1,320,000 ریال سه ماهه
2,640,000 ریال شش ماهه
5,290,000 ریال سالانه
پلن 9
فضا: 1 گیگابایت
تعداد اکانت: 250 عدد
ترافیک تبادلی: نامحدود!
ایمیل ارسالی: 500 عدد در روز
ایمیل دریافتی: نامحدود!
بکاپ گیری: روزانه/هفتگی/ماهانه

* نصب رایگان سرویس
650,000 ریال ماهانه
1,920,000 ریال سه ماهه
3,850,000 ریال شش ماهه
7,600,000 ریال سالانه