یافتن کالاها و سرویسها

پلن 1
فضای میزبانی: 200 مگابایت
ترافیک تبادلی نامحدود
MySQL نامحدود
MSSQL نامحدود
بک آپ: هفتگی و ماهانه
استفاده از هارد SSD
کنترل پنل پلسک
وب سایت اضافی ندارد
ساب دامنه نامحدود
لوکیشن هتزنر آلمان
بکاپ گیری هفتگی
50,000 ریال ماهانه
500,000 ریال سالانه
پلن 2
فضای میزبانی: 500 مگابایت
ترافیک تبادلی نامحدود
MySQL نامحدود
MSSQL نامحدود
بک آپ: هفتگی و ماهانه
استفاده از هارد SSD
کنترل پنل پلسک
وب سایت اضافی ندارد
ساب دامنه نامحدود
لوکیشن هتزنر آلمان
بکاپ گیری هفتگی
70,000 ریال ماهانه
700,000 ریال سالانه
پلن 3
فضای میزبانی: 1 گیگابایت
ترافیک تبادلی نامحدود
MySQL نامحدود
MSSQL نامحدود
بک آپ: هفتگی و ماهانه
استفاده از هارد SSD
کنترل پنل پلسک
وب سایت اضافی ندارد
ساب دامنه نامحدود
لوکیشن هتزنر آلمان
بکاپ گیری هفتگی
100,000 ریال ماهانه
1,000,000 ریال سالانه
پلن 4
فضای میزبانی: 2 گیگابایت
ترافیک تبادلی نامحدود
MySQL نامحدود
MSSQL نامحدود
بک آپ: هفتگی و ماهانه
استفاده از هارد SSD
کنترل پنل پلسک
وب سایت اضافی ندارد
ساب دامنه نامحدود
لوکیشن هتزنر آلمان
بکاپ گیری هفتگی
120,000 ریال ماهانه
1,200,000 ریال سالانه
پلن 5
فضای میزبانی: 3 گیگابایت
ترافیک تبادلی نامحدود
MySQL نامحدود
MSSQL نامحدود
بک آپ: هفتگی و ماهانه
استفاده از هارد SSD
کنترل پنل پلسک
وب سایت اضافی ندارد
ساب دامنه نامحدود
لوکیشن هتزنر آلمان
بکاپ گیری هفتگی
140,000 ریال ماهانه
1,400,000 ریال سالانه
پلن 6
فضای میزبانی: 5 گیگابایت
ترافیک تبادلی نامحدود
MySQL نامحدود
MSSQL نامحدود
بک آپ: هفتگی و ماهانه
استفاده از هارد SSD
کنترل پنل پلسک
وب سایت اضافی ندارد
ساب دامنه نامحدود
لوکیشن هتزنر آلمان
بکاپ گیری هفتگی
170,000 ریال ماهانه
1,700,000 ریال سالانه
پلن 7
فضای میزبانی: 8 گیگابایت
ترافیک تبادلی نامحدود
MySQL نامحدود
MSSQL نامحدود
بک آپ: هفتگی و ماهانه
استفاده از هارد SSD
کنترل پنل پلسک
وب سایت اضافی ندارد
ساب دامنه نامحدود
لوکیشن هتزنر آلمان
بکاپ گیری هفتگی
230,000 ریال ماهانه
2,300,000 ریال سالانه
پلن 8
فضای میزبانی: 10 گیگابایت
ترافیک تبادلی نامحدود
MySQL نامحدود
MSSQL نامحدود
بک آپ: هفتگی و ماهانه
استفاده از هارد SSD
کنترل پنل پلسک
وب سایت اضافی ندارد
ساب دامنه نامحدود
لوکیشن هتزنر آلمان
بکاپ گیری هفتگی
300,000 ریال ماهانه
3,000,000 ریال سالانه
پلن 9
فضای میزبانی: 20 گیگابایت
ترافیک تبادلی نامحدود
MySQL نامحدود
MSSQL نامحدود
بک آپ: هفتگی و ماهانه
استفاده از هارد SSD
کنترل پنل پلسک
وب سایت اضافی ندارد
ساب دامنه نامحدود
لوکیشن هتزنر آلمان
بکاپ گیری هفتگی
560,000 ریال ماهانه
5,600,000 ریال سالانه