یافتن کالاها و سرویسها

پلن 1
پردازش مجاز در یک ثانیه: 15
فضای تخصیص یافته: 1 گیگابایت
ترافیک تبادلی: نامحدود!
بکاپ گیری: روزانه/هفتگی/ماهانه
آنتی ویروس: بله رایگان
انتقال رایگان: بله
کنترل پنل: سی پنل/ دایرکت ادمین
تحویل: یک ساعته

90,000 ریال ماهانه
پلن 2
پردازش مجاز در یک ثانیه: 30
فضای تخصیص یافته: 1 گیگابایت
ترافیک تبادلی: نامحدود!
بکاپ گیری: روزانه/هفتگی/ماهانه
آنتی ویروس: بله رایگان
انتقال رایگان: بله
کنترل پنل: سی پنل/ دایرکت ادمین
تحویل: یک ساعته


120,000 ریال ماهانه
پلن 3
پردازش مجاز در یک ثانیه: 45
فضای تخصیص یافته: 1 گیگابایت
ترافیک تبادلی: نامحدود!
بکاپ گیری: روزانه/هفتگی/ماهانه
آنتی ویروس: بله رایگان
انتقال رایگان: بله
کنترل پنل: سی پنل/ دایرکت ادمین
تحویل: یک ساعته


150,000 ریال ماهانه
پلن 4
پردازش مجاز در یک ثانیه: 60
فضای تخصیص یافته: 1 گیگابایت
ترافیک تبادلی: نامحدود!
بکاپ گیری: روزانه/هفتگی/ماهانه
آنتی ویروس: بله رایگان
انتقال رایگان: بله
کنترل پنل: سی پنل/ دایرکت ادمین
تحویل: یک ساعته


180,000 ریال ماهانه
پلن 5
پردازش مجاز در یک ثانیه: 95
فضای تخصیص یافته: 1 گیگابایت
ترافیک تبادلی: نامحدود!
بکاپ گیری: روزانه/هفتگی/ماهانه
آنتی ویروس: بله رایگان
انتقال رایگان: بله
کنترل پنل: سی پنل/ دایرکت ادمین
تحویل: یک ساعته


210,000 ریال ماهانه
پلن 6
پردازش مجاز در یک ثانیه: 115
فضای تخصیص یافته: 1 گیگابایت
ترافیک تبادلی: نامحدود!
بکاپ گیری: روزانه/هفتگی/ماهانه
آنتی ویروس: بله رایگان
انتقال رایگان: بله
کنترل پنل: سی پنل/ دایرکت ادمین
تحویل: یک ساعته


240,000 ریال ماهانه
پلن 7
پردازش مجاز در یک ثانیه: 135
فضای تخصیص یافته: 1 گیگابایت
ترافیک تبادلی: نامحدود!
بکاپ گیری: روزانه/هفتگی/ماهانه
آنتی ویروس: بله رایگان
انتقال رایگان: بله
کنترل پنل: سی پنل/ دایرکت ادمین
تحویل: یک ساعته


300,000 ریال ماهانه
پلن 8
پردازش مجاز در یک ثانیه: 160
فضای تخصیص یافته: 1 گیگابایت
ترافیک تبادلی: نامحدود!
بکاپ گیری: روزانه/هفتگی/ماهانه
آنتی ویروس: بله رایگان
انتقال رایگان: بله
کنترل پنل: سی پنل/ دایرکت ادمین
تحویل: یک ساعته


360,000 ریال ماهانه
پلن 9
پردازش مجاز در یک ثانیه: 250
فضای تخصیص یافته: 1 گیگابایت
ترافیک تبادلی: نامحدود!
بکاپ گیری: روزانه/هفتگی/ماهانه
آنتی ویروس: بله رایگان
انتقال رایگان: بله
کنترل پنل: سی پنل/ دایرکت ادمین
تحویل: یک ساعته

420,000 ریال ماهانه