هاست لینوکس ویژه

هاست 2 گیگابایتی NVMe

2 گیگابایت فضای NVMe
با امکانات و ترافیک کاملا نامحدود!
تمامی مشخصات سرویس " هاست لینوکس آلمان NVMe" را داراست
2 گیگابایت رم اختصاصی DDR4
1 هسته سی پی یو اختصاصی
1024 کیلوبایت ورودی خروجی بر ثانیه

هاست 5 گیگابایتی NVMe

5 گیگابایت فضای NVMe
با امکانات و ترافیک کاملا نامحدود!
تمامی مشخصات سرویس " هاست لینوکس آلمان NVMe" را داراست
2 گیگابایت رم اختصاصی DDR4
512 هسته سی پی یو اختصاصی
1524کیلوبایت ورودی خروجی بر ثانیه

هاست 5 گیگابایت اختصاصی

5 گیگابایت فضای NVMe
با امکانات و ترافیک کاملا نامحدود!
تمامی مشخصات سرویس " هاست لینوکس آلمان NVMe" را داراست
3 گیگابایت رم اختصاصی DDR4
1 هسته سی پی یو اختصاصی
1524کیلوبایت ورودی خروجی بر ثانیه

هاست 10 گیگابایتی NVMe

10 گیگابایت فضای NVMe
با امکانات و ترافیک کاملا نامحدود!
تمامی مشخصات سرویس " هاست لینوکس آلمان NVMe" را داراست
4 گیگابایت رم اختصاصی DDR4
2هسته سی پی یو اختصاصی
2048کیلوبایت ورودی خروجی بر ثانیه

هاست 15 گیگابایتی NVMe

15 گیگابایت فضای NVMe
با امکانات و ترافیک کاملا نامحدود!
تمامی مشخصات سرویس " هاست لینوکس آلمان NVMe" را داراست
5 گیگابایت رم اختصاصی DDR4
3هسته سی پی یو اختصاصی
3056کیلوبایت ورودی خروجی بر ثانیه

هاست 20 گیگابایتی NVMe

20 گیگابایت فضای NVMe
با امکانات و ترافیک کاملا نامحدود!
تمامی مشخصات سرویس " هاست لینوکس آلمان NVMe" را داراست
6 گیگابایت رم اختصاصی DDR4
4هسته سی پی یو اختصاصی
4096کیلوبایت ورودی خروجی بر ثانیه

هاست 30 گیگابایتی NVMe

30 گیگابایت فضای NVMe
با امکانات و ترافیک کاملا نامحدود!
تمامی مشخصات سرویس " هاست لینوکس آلمان NVMe" را داراست
8 گیگابایت رم اختصاصی DDR4
5هسته سی پی یو اختصاصی
6096کیلوبایت ورودی خروجی بر ثانیه