هاست لینوکس ایران SSD

فضای 50 مگابایتی SSD;
* از سری سرور های کلود ایران
* بکاپ گیری منظم و روزانه در سرور مجزا
* پشتیبانی کامل شما و نصب و راه اندازی رایگان
* انتقال رایگان در صورت درخواست
* امکان تنظیم DNS اختصاصی در مراحل سفارش
* و پلاگین گواهینامه امنیتی SSL رایگان
* خدمات بهینه سازی سایت

 • فضا 50 SSD
 • ترافیک نامحدود!
 • امکانات نامحدود !
 • دامین اضافی 1 عدد
 • محل سرور ایران
فضای 100 مگابایتی SSD;
* از سری سرور های کلود ایران
* بکاپ گیری منظم و روزانه در سرور مجزا
* پشتیبانی کامل شما و نصب و راه اندازی رایگان
* انتقال رایگان در صورت درخواست
* امکان تنظیم DNS اختصاصی در مراحل سفارش
* و پلاگین گواهینامه امنیتی SSL رایگان
* خدمات بهینه سازی سایت

 • فضا 100 SSD
 • ترافیک نامحدود!
 • امکانات نامحدود !
 • دامین اضافی 1 عدد
 • محل سرور ایران
فضای 200 مگابایتی SSD;
* از سری سرور های کلود ایران
* بکاپ گیری منظم و روزانه در سرور مجزا
* پشتیبانی کامل شما و نصب و راه اندازی رایگان
* انتقال رایگان در صورت درخواست
* امکان تنظیم DNS اختصاصی در مراحل سفارش
* و پلاگین گواهینامه امنیتی SSL رایگان
* خدمات بهینه سازی سایت

 • فضا 200 SSD
 • ترافیک نامحدود!
 • امکانات نامحدود !
 • دامین اضافی 1 عدد
 • محل سرور ایران
فضای 300 مگابایتی SSD;
* از سری سرور های کلود ایران
* بکاپ گیری منظم و روزانه در سرور مجزا
* پشتیبانی کامل شما و نصب و راه اندازی رایگان
* انتقال رایگان در صورت درخواست
* امکان تنظیم DNS اختصاصی در مراحل سفارش
* و پلاگین گواهینامه امنیتی SSL رایگان
* خدمات بهینه سازی سایت

 • فضا 300 SSD
 • ترافیک نامحدود!
 • امکانات نامحدود !
 • دامین اضافی 1 عدد
 • محل سرور ایران
فضای 500 مگابایتی SSD;
* از سری سرور های کلود ایران
* بکاپ گیری منظم و روزانه در سرور مجزا
* پشتیبانی کامل شما و نصب و راه اندازی رایگان
* انتقال رایگان در صورت درخواست
* امکان تنظیم DNS اختصاصی در مراحل سفارش
* و پلاگین گواهینامه امنیتی SSL رایگان
* خدمات بهینه سازی سایت

 • فضا 500مگابایت SSD
 • ترافیک نامحدود!
 • امکانات نامحدود !
 • دامین اضافی 2 عدد
 • محل سرور ایران
فضای 1 گیگابایتی SSD;
* از سری سرور های کلود ایران
* بکاپ گیری منظم و روزانه در سرور مجزا
* پشتیبانی کامل شما و نصب و راه اندازی رایگان
* انتقال رایگان در صورت درخواست
* امکان تنظیم DNS اختصاصی در مراحل سفارش
* و پلاگین گواهینامه امنیتی SSL رایگان
* خدمات بهینه سازی سایت

 • فضا 1024 SSD
 • ترافیک نامحدود!
 • امکانات نامحدود !
 • دامین اضافی 3 عدد
 • محل سرور ایران
فضای 2 گیگابایتی SSD;
* از سری سرور های کلود ایران
* بکاپ گیری منظم و روزانه در سرور مجزا
* پشتیبانی کامل شما و نصب و راه اندازی رایگان
* انتقال رایگان در صورت درخواست
* امکان تنظیم DNS اختصاصی در مراحل سفارش
* و پلاگین گواهینامه امنیتی SSL رایگان
* خدمات بهینه سازی سایت

 • فضا 2048 SSD
 • ترافیک نامحدود!
 • امکانات نامحدود !
 • دامین اضافی 5 عدد
 • محل سرور ایران
فضای 3 گیگابایتی SSD;
* از سری سرور های کلود ایران
* بکاپ گیری منظم و روزانه در سرور مجزا
* پشتیبانی کامل شما و نصب و راه اندازی رایگان
* انتقال رایگان در صورت درخواست
* امکان تنظیم DNS اختصاصی در مراحل سفارش
* و پلاگین گواهینامه امنیتی SSL رایگان
* خدمات بهینه سازی سایت

 • فضا 3072 SSD
 • ترافیک نامحدود!
 • امکانات نامحدود !
 • دامین اضافی 7 عدد
 • محل سرور ایران
فضای 5 گیگابایتی SSD;
* از سری سرور های کلود ایران
* بکاپ گیری منظم و روزانه در سرور مجزا
* پشتیبانی کامل شما و نصب و راه اندازی رایگان
* انتقال رایگان در صورت درخواست
* امکان تنظیم DNS اختصاصی در مراحل سفارش
* و پلاگین گواهینامه امنیتی SSL رایگان
* خدمات بهینه سازی سایت

 • فضا 5120 SSD
 • ترافیک نامحدود!
 • امکانات نامحدود !
 • دامین اضافی 9 عدد
 • محل سرور ایران
فضای 10 گیگابایتی SSD;
* از سری سرور های کلود ایران
* بکاپ گیری منظم و روزانه در سرور مجزا
* پشتیبانی کامل شما و نصب و راه اندازی رایگان
* انتقال رایگان در صورت درخواست
* امکان تنظیم DNS اختصاصی در مراحل سفارش
* و پلاگین گواهینامه امنیتی SSL رایگان
* خدمات بهینه سازی سایت

 • فضا 10240 SSD
 • ترافیک نامحدود!
 • امکانات نامحدود !
 • دامین اضافی 12 عدد
 • محل سرور ایران